úvodní obrázek maska průhlednosti úvodního obrázku

Zápis z Představenstva SVOP_5.6.2017

6.6.2017, Představenstvo SVOP, Dita Benáková

Zápis

ze zasedání Představenstva Svazku obcí Podoubraví , které se uskutečnilo dne 05 . 06. 2017 od 10:00 v kanceláři místostarosty města Chotěboř.

 

Přítomni:                   Václav Venhauer                    Libice nad Doubravou
                                  Ing. Zdeněk Janovský           Chotěboř
                                  Jan Martinec                          Ždírec nad Doubravou
                                  Ing. Aleš Uttendorfský           Havlíčkova Borová
                                  Ing. Miloš Uchytil                   Nová Ves u Chotěboře
                                  Dagmar Vaňková                   Jeřišno
                                  Václav Jarolím                       Uhelná Příbram

Omluveni:                                         

Zapisovatel:               Ing. Dita Benáková                tajemník SVOP

Program jednání:                       

1)      Schválení programu
2)      Ověřovatelé zápisu
3)      Návrh závěrečného účtu za rok 2016 a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku obcí Podoubraví za rok              2016
4)      Žádost obce Sobíňov o příspěvek na zakoupení pohárů pro „Podoubravský víceboj“, který proběhne v Sobíňově dne              2.9.2017 od 13:00 hodin
5)      Vznik členství obce Vepříkov ve Svazku obcí Podoubraví
6)      Nová klíčová aktivita v rámci projektu CSS – veřejné zakázky
7)      GDPR – Nařízení o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů
8)      Nákupy energií – Ing. Jan Talácko
9)      Různé
10)   Diskuse    
11)   Závěr                                             

1.      Schválení programu
Václav Venhauer zahájil jednání v 10:00 hod. a přítomné seznámil s navrženým programem. K navrženému programu jednání nebyly vzneseny žádné připomínky.

Usnesení 9: Představenstvo schvaluje program zasedání Představenstva SVOP.
Pro:     7          Proti: 0            Zdržel: 0

2.      Ověřovatelé zápisu
Dagmar Vaňková
Jan Martinec

Usnesení 10: Představenstvo schvaluje ověřovatele zápisu.
Pro:     7          Proti: 0            Zdržel: 0

 

3.      Návrh závěrečného účtu za rok 2016 a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku obcí Podoubraví za rok              2016
Předseda seznámil členy Představenstva s návrhem Závěrečného účtu za rok 2016, Účetní závěrkou za rok 2016 a Hospodářským výsledkem za rok 2016.
Dne 24.10.2016 a 26.4.2017 bylo provedeno přezkoumání hospodaření Svazku obcí Podoubraví za rok 2016. Při přezkoumání byly zjištěny chyby a nedostatky, ale nebyla zjištěna rizika vyplývající z chyb, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření DSO v budoucnosti.

Usnesení 11: Představenstvo doporučuje Valné hromadě schválit Závěrečný účet Svazku obcí Podoubraví za rok 2016 a bere na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí Podoubraví za rok 2016.
Pro:     7          Proti: 0            Zdržel: 0

4.      Žádost obce Sobíňov o příspěvek na zakoupení pohárů pro „Podoubravský víceboj“, který proběhne v Sobíňově dne              2.9.2017 od 13:00 hodin
Předseda seznámil členy Představenstva se žádostí obce Sobíňov o finanční příspěvek na zakoupení pohárů pro Podoubravský víceboj, který proběhne v Sobíňově 2. 9. 2017 od 13:00 hodin.
Paní tajemnice informovala členy Představenstva o nabídce firmy FINFIN, člena skupiny investičního fondu DRFG, na sponzorský dar na pořádání Podoubravského víceboje výměnou za možnost prezentovat na Valné hromadě SVOP svoje služby. Představenstvo souhlasí s využitím této možnosti.
Předseda navrhnul usnesení.

Usnesení 12: Představenstvo schvaluje poskytnutí výše uvedeného finančního příspěvku na Podoubravský víceboj a souhlasí s využitím nabídky výše uvedené firmy na poskytnutí finančních prostředků na financování Podoubravského víceboje.

5.       Vznik členství obce Vepříkov ve Svazku obcí Podoubraví
Pan předseda seznámil členy Představenstva se žádostí obce Vepříkov o vznik členství ve Svazku obcí Podoubraví. Uvedl, že obec Vepříkov zaplatí vstupní členský příspěvek 1 000 Kč a dále pravidelný roční členský příspěvek za rok 2017 tak, jak je to ve stanovách. Dále navrhnul, aby nový člen zaplatil mimořádný členský příspěvek vztahující se k projektu CSS až v roce 2018 a to ve výši 7 000 Kč dle schválené koncepce projektu CSS. Na závěr navrhl následující usnesení.

Usnesení 13: Představenstvo bere na vědomí žádost obce Vepříkov a ukládá předsedovi připravit podklady pro rozhodnutí Valné hromady.

6.      Nová klíčová aktivita v rámci projektu CSS – veřejné zakázky
Tajemnice Dita Benáková seznámila členy Představenstva s novou klíčovou aktivitou CSS, kterou bude příprava veřejných zakázek pro členské obce SVOP. Uvedla, že by se mělo jednat zejména o zakázky malého rozsahu. Za tímto účelem absolvovaly pracovnice CSS v květnu čtyřdenní intenzivní kurz. Pan předseda uvedl, že by bylo dobré veřejné zakázky poskytovat za úplatu a za tímto účelem by bylo dobré schválit ceník služeb pro přípravu veřejných zakázek.

Usnesení 14: Představenstvo bere na vědomí novou klíčovou aktivitu v rámci projektu CSS a schvaluje ceník služeb pro přípravu veřejných zakázek, který je uveden v příloze zápisu.

7.      Nákupy energií – Ing. Jan Talácko

Tajemnice Dita Benáková uvedla, že proběhlo jednání s panem Ing. Janem Taláckem ohledně nákupů energií členskými obcemi. Pan Talácko má zájem vystoupit se svojí nabídkou na Valné hromadě SVOP.

Usnesení 15: Představenstvo bere na vědomí nabídku pana Ing. Jana Talácka a schvaluje jeho prezentaci na Valné hromadě SVOP, která se bude konat 20. 6. 2017.

8.      Různé
Paní starostka Vaňková se dotázala, zda je počítáno s finančním příspěvkem SVOP na sportovní akci v Jeřišně. S panem předsedou se domluvili, že po uskutečnění akce předloží vyúčtování k proplacení.
Pan předseda informoval členy Představenstva, že byly připraveny a odeslány poptávky po ceně za skládkování komunálního odpadu pro SVOP na období do roku 2025. Poptávky byly odeslány na Technickou a lesní správu Chotěboř s.r.o. (skládka Lapíkov) a na skládku Ronov nad Sázavou. Předseda dále uvedl, že by bylo dobré pozvat na příští zasedání Představenstva zástupce firmy AVE a prodiskutovat současnou situaci a možnosti odpadového hospodářství.
Pan předseda dále upozornil na to, že pan starosta Uchytil jako člen Výboru regionálního rozvoje, MA 21 Kraje Vysočina, kde se projednávala příprava pravidel grantového programu FV Venkovské prodejny 2017, mohl poskytnout zástupcům SVOP včas informace o vyjednaných podmínkách a to za účelem vedení dalších jednání a stanovení dalších postupů tak, aby byl program z pohledu obcí ještě lépe nastaven.

9.      Diskuze
Diskuzi vedli členové Představenstva ke každému bodu programu Představenstva. 

10.  Závěr
Předseda poděkoval přítomným za účast na Představenstvu SVOP.

 

Ověřil elektronicky: Dagmar Vaňková – starostka Jeřišna

Ověřil elektronicky: Jan Martinec – starosta Ždírce nad Doubravou

 V Chotěboři 05. 06. 2017

Zapsal: Ing. Dita Benáková

 

Příloha:           Ceník pro přípravu a organizaci veřejných zakázek malého rozsahu

Soubory ke stažení

Zápis Představenstvo SVOP - 5.6.2017

mapa ČR s vyznačením Podoubraví

Kontakty

Svazek obcí Podoubraví
Centrum společných služeb
Trčků z Lípy 69
583 01 Chotěboř

telefon: 569 641 173
Po - Pá: 8:00 - 15:00
e-mail: info@podoubravi.cz
web: www.podoubravi.cz

facebook

Z webů členských obcí

Centrum společných služeb
Zjistit více K poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.