úvodní obrázek maska průhlednosti úvodního obrázku

Zápis z ustavující Valné hromady dne 22. 11. 2018

29.11.2018, Valná hromada SVOP, Soňa Zvolánková

 Zápis z ustavujícího zasedání Valné hromady Svazku obcí Podoubraví, které se uskutečnilo dne 22. listopadu 2018 od 15:30 hodin v zasedací místnosti MěÚ ve Ždírci nad Doubravou

Přítomni:     

Součtem zástupců dle prezenční listiny bylo ověřeno, že na zasedání Valné hromady jsou přítomni zástupci 21 obcí, tj. 75 % z celkového počtu členských obcí Svazku obcí Podoubraví a setkání je tedy usnášeníschopné.

Program jednání:           

1)      Zahájení, schválení programu

2)      Ověřovatelé zápisu

3)      Představení zástupců členských obcí svazku po komunálních volbách 2018

4)      Představení zaměstnanců svazku

5)      Volba orgánů svazku

·         Určení způsobu volby

·         Ukončení volebního období předsedy a místopředsedů svazku

·         Volba předsedy svazku

·         Volba místopředsedy svazku

·         Volba představenstva svazku

·         Volba předsedy kontrolní komise

·         Volba členů kontrolní komise

6)      Žádost paní MUDr. Mgr. Silvie Špitálníkové, Ph.D. o finanční příspěvek

7)      Různé

8)      Diskuse

9)      Závěr

 

1. Zahájení, schválení programu

Předseda svazku pan Václav Venhauer zahájil jednání v 15:30 hodin a přivítal hosta Ing. Tomáše Škaryda, starostu města Chotěboř a poděkoval Ing. Bohumíru Niklovi za uspořádání ustavující Valné hromady ve Ždírci nad Doubravou. Ing. Bohumír Nikl též přítomné zástupce členských obcí přivítal. Pan Václav Venhauer přítomné seznámil s navrženým programem. K navrženému programu jednání nebyly vzneseny žádné připomínky, proto navrhl hlasovat o schválení předloženého programu jednání a jmenuje zapisovatelkou jednání valné hromady dne 22. 11. 2018 Soňu Zvolánkovou, Dis.

Usnesení: 13

Valná hromada schvaluje program jednání.

Pro: 21                                 Proti: 0                                Zdržel: 0

 

2. Ověřovatelé zápisu

Pan Venhauer navrhl ověřovatele zápisu:

Dagmar Vaňková – starostka obce Jeřišno

Ing. Bohumír Nikl – starosta města Ždírec nad Doubravou

 

Usnesení: 14

Valná hromada schvaluje ověřovatele zápisu.

Pro: 21                                 Proti: 0                                Zdržel: 0

 

3. Představení zástupců členských obcí svazku po komunálních volbách 2018

Valná hromada SVOP bere na vědomí výsledky ustavujících zasedání zastupitelstev členských obcí svazku, vzešlých z komunálních voleb 2018. Zástupci členských obcí svazku se jednotlivě představili.

 

4. Představení zaměstnanců svazku

Paní Dita Benáková představila zaměstnance Dobrovolného svazku obcí Podoubraví včetně jejich pracovního úvazku a náplně práce.

 

5. Volba orgánů svazku

·         Určení způsobu volby

·         Ukončení volebního období předsedy a místopředsedy svazku

·         Volba předsedy svazku

·         Volba místopředsedy svazku

·         Volba představenstva svazku

·         Volba předsedy kontrolní komise

·         Volba členů kontrolní komise

 

·         Určení způsobu voleb

Valná hromada SVOP navrhla provést volbu předsedy, místopředsedy, představenstva a kontrolní komise veřejnou volbou. Protože nebyly vzneseny žádné jiné návrhy, předsedající vyzval přítomné zástupce členských obcí k hlasování. 

Usnesení: 15

Valná hromada schvaluje volbu předsedy, místopředsedy, představenstva a kontrolní komise svazku veřejnou volbou.

Pro: 21                  Proti: 0                                Zdržel: 0

 

·         Ukončení volebního období předsedy a místopředsedů svazku

Valná hromada SVOP bere na vědomí ukončení volebního období předsedy a dvou místopředsedů svazku v souladu s čl. XI stanov.

Usnesení: 16

Valná hromada schvaluje ukončení volebního období předsedy a místopředsedy svazku.

Pro:  21                 Proti: 0                                Zdržel: 0

 

·         Volba předsedy svazku

Předsedající vyzval členy Valné hromady SVOP k podání návrhů na funkci předsedy svazku. Pan Václav Hrubý, starosta obce Borek, navrhl na předsedu svazku stávajícího předsedu svazku pana Václava Venhauera, starostu městyse Libice n. D. Pan Václav Venhauer kandidaturu na předsedu svazku přijal.  Jiný návrh nebyl přijat.

Valná hromada SVOP volí v souladu s čl. XI stanov předsedou svazku p. Václava Venhauera, starostu městyse Libice nad Doubravou.

Usnesení: 17

Valná hromada schvaluje předsedu svazku.

Pro:  19                 Proti: 0                                Zdržel: 2

 

·         Volba místopředsedy svazku

Předsedající vyzval členy Valné hromady SVOP k podání návrhů na funkci místopředsedy svazku. Předsedající navrhl na funkci místopředsedy svazku pana Ing. Bohumíra Nikla, starostu města Ždírec nad Doubravou. Před hlasováním byla dána možnost kandidátovi na funkci místopředsedy sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. Kandidaturu na místopředsedu svazku navržený kandidát přijal.

Valná hromada SVOP volí v souladu s čl. XI stanov místopředsedou svazku pana Ing. Bohumíra Nikla, starostu města Ždírec nad Doubravou.

Usnesení: 18

Valná hromada schvaluje místopředsedu svazku.

Pro: 20                                 Proti: 0                                Zdržel: 1

 

·         Volba představenstva svazku

Předsedající vyzval členy Valné hromady SVOP k podání návrhů na členy představenstva svazku. Předsedající předložil následující návrhy: pan Ing. Karel Musílek, starosta obce Maleč; paní Dagmar Vaňková, starostka obce Jeřišno; pan Mgr. Bc. David Šafránek, místostarosta města Chotěboř; pan Petr Bárta, starosta obce Vepříkov; pan Miloš Starý, starosta obce Sobíňov. Pan Ing. Bohumír Nikl, starosta města Ždírec nad Doubravou, navrhl, aby členem představenstva svazku byl pan Mgr. Otto Kohout, starosta městyse Krucemburk.

Před hlasováním byla dána možnost kandidátům na funkci člena představenstva svazku sdělit své stanovisko. Pan Mgr. Otto Kohout, starosta městyse Krucemburk kandidaturu odmítá. Ostatní navržení kandidáti kandidaturu na členy představenstva svazku přijímají.

Valná hromada SVOP volí v souladu s čl. X stanov tyto členy představenstva svazku: pana Ing. Karla Musílka, starostu obce Maleč; paní Dagmar Vaňkovou, starostku obce Jeřišno; pana Mgr. Bc. Davida Šafránka, místostarostu města Chotěboř; pana Petra Bártu, starostu obce Vepříkov; pana Miloše Starého, starostu obce Sobíňov.

Usnesení: 19

Valná hromada schvaluje členy představenstva svazku.

Pro: 16                 Proti: 0                                Zdržel: 5

 

·         Volba předsedy kontrolní komise

Předsedající navrhl na předsedu kontrolní komise svazku pana Mgr. Bc. Davida Šafránka, místostarostu města Chotěboř. Před hlasováním byla dána možnost kandidátovi na funkci předsedy kontrolní komise sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. Kandidaturu na předsedu kontrolní komise svazku navržený kandidát přijal.  Jiný návrh nebyl přijat.

Valná hromada SVOP volí v souladu s čl. XII stanov předsedou kontrolní komise svazku pana Mgr. Bc. Davida Šafránka, místostarostu města Chotěboř.

Usnesení: 20

Valná hromada schvaluje předsedu kontrolní komise svazku.

Pro:  20                 Proti: 0                                Zdržel: 1

 

·         Volba členů kontrolní komise

Předsedající navrhl na členy kontrolní komise svazku pana Mgr. Otto Kohouta, starostu městyse Krucemburk a pana Václava Hrubého, starostu obce Borek. Před hlasováním byla dána možnost kandidátům na funkci členů kontrolní komise sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. Kandidaturu na členy kontrolní komise navržení kandidáti přijali.  Jiný návrh nebyl přijat.

Valná hromada SVOP volí v souladu s čl. XII stanov dalšími členy kontrolní komise svazku pana Mgr. Otto Kohouta, starostu městyse Krucemburk a pana Václava Hrubého, starostu obce Borek. 

Usnesení: 21

Valná hromada schvaluje členy kontrolní komise svazku.

Pro:  19                 Proti: 0                                Zdržel: 2

 

6. Žádost paní MUDr. Mgr. Silvie Špitálníkové, Ph.D. o finanční příspěvek

Pan Václav Venhauer objasnil situaci z Valné hromady, kde se příspěvek řešil.  Na Valné hromadě Svazku obcí Podoubraví, dne 3. října 2018, byla diskutována žádost MUDr. Mgr. Sylvie Špitálníkové, Ph. D. o finanční příspěvek na zakoupení ultrazvukového přístroje pro endokrinologickou a diabetologickou ambulanci v Chotěboři. K této žádosti bylo přijato usnesení - viz bod 5. Různé ze stránky Zápisu z VH a usnesení č. 12. Požadovaná částka 300 000,- byla rozpočítána podle počtu obyvatel mezi obce dle tabulky, která je přiložená k zápisu z Valné hromady. Bylo domluveno, že příspěvek se týká i obcí, které nejsou členy SVOP, ale jsou v území ORP Chotěboř. Vyjmuto bylo město Chotěboř, u kterého žádá paní MUDr. Špitálníková zvlášť částku 250 000,-. Příspěvek bude řešen darovací smlouvou mezi konkrétní obcí a Svazkem obcí Podoubraví (poté, co si obce na svých zastupitelstvech příspěvek schválí či neschválí či schválí v nižší částce, než co navrhujeme v tabulce v příloze) a následně smlouvou s paní doktorkou. Darovací smlouvu připravila advokátní kancelář JUDr. Lubomír Málek z Havlíčkova Brodu.

Pan Ing. Tomáš Škaryd upozornil na to, že musí být nastavena jasná a přesná pravidla pro poskytnutí finančních příspěvků lékařům. Dále sdělil, že v Chotěboři budou žádost o finanční příspěvek paní doktorky Špitálníkové ještě projednávat. Z toho důvodu žádají podklady a zdůvodnění poskytnutí finančního příspěvku paní doktorce Špitálníkové. Dále žádá o nastavení pravidel pro poskytnutí finančních příspěvků i pro ostatní lékaře, kteří by mohli v budoucnu žádat.

Dále pan Ing. Tomáš Škaryd přítomným sdělil, že Chotěboř uvažuje o tom, že se na finančním příspěvku bude podílet společně se svazkem. V Chotěboři na toto téma proběhnou další jednání.

Pan Václav Venhauer argumentoval, proč příspěvek paní doktorce poskytnout.

Paní Lenka Homolková oznámila, že zastupitelstvo Městyse Vilémov příspěvek neschválilo. Argumentovali tím, že by mohli přijít další lékaři, kteří budou o příspěvek žádat. Finanční příspěvek pro paní doktorku budou projednávat ještě v dalším zastupitelstvu na základě podkladů, které obdrží od svazku.

Pan Mgr. Otto Kohout souhlasí s tím, aby se připravila pravidla pro poskytování finančních příspěvků lékařům. Chce zdůvodnit poskytnutí finančního příspěvku paní doktorce Špitálníkové. Navrhnul podmínku, aby se doložilo, kolik lidí ten přístroj opravdu potřebuje a též navrhuje, aby se město Chotěboř podílelo na finančním příspěvku společně se svazkem.

Pan Ing. Bohumír Nikl zmínil, že i u nich příspěvek projednával finanční výbor. Chtěli vědět důvody, proč příspěvek paní doktorce poskytnout. Souhlasí s panem Ing. Tomášem Škarydem, že se musí nastavit další pravidla a řešit, co nastane, pokud ordinace skončí.  

Pan Václav Venhauer na to reagoval, že u obou smluv je specifikovaný účel, na který je dar vázán, a výslovně uvedena možnost odstoupení od smlouvy v případě, že tento dar nebude využitý na zde uvedený účel.

Pan Petr Kubát chtěl vědět, jak bude řešena situace, pokud některá obec příspěvek neschválí, zda přijme paní doktorka i nižší částku. Pan Václav Venhauer během jednání tuto situaci projednal telefonicky s paní doktorkou. Pokud se celá částka, o kterou paní doktorka žádá, nenashromáždí, peníze se obcím, které příspěvky schválily, vrátí zpátky. Paní doktorka si bude na ½ přístroje půjčovat a více by již nezvládla zafinancovat.

Pan Ing. Tomáš Škaryd řekl, že pokud se nastaví jasná pravidla pro čerpání příspěvků, měli bychom jí podpořit. Je to společný projekt SVOP. Navrhl, zda by nám s pravidly čerpání příspěvku nepomohla advokátní kancelář JUDr. Lubomíra Málka z Havlíčkova Brodu.

Pan Václav Venhauer celou situaci shrnul a oznámil zástupcům členských obcí, že CSS připraví podklady a pravidla pro čerpání příspěvků a přepošle obcím kompletní korespondenci s paní doktorkou.  Každá obec může podklady předložit na zastupitelstvu obce.  Obce, které příspěvek schválí, odešlou peníze na účet svazku, kde zůstanou, než se o předání příspěvku rozhodne. Po novém roce budeme již vědět, jestli příspěvek paní doktorce dáme nebo ne. Pokud se příspěvek neschválí, peníze se obcím vrátí zpátky. Město Chotěboř se může podílet na finančním příspěvku společně se svazkem.  

Pan Václav Venhauer zmínil, že příspěvek by měl být poukázán na účet do 31. ledna 2019. Předání finančního příspěvku paní doktorce je plánované na únor 2019.

7. Různé

a) Účetní

Paní Dita Benáková nabídla zástupcům členských obcí služby účetní, která má zkušenosti s vedením účetnictví pro obce a byla by ochotná vypomoci. Pokud budou mít obce zájem, můžou kontaktovat přímo kancelář CSS, která poskytne další informace.

b) Odpady

Paní Dita Benáková informovala přítomné zástupce o tom, že je již vyhlášená 104. výzva Ministerstva životního prostředí na pořízení kontejnerů. Žádostí se bude zabývat Energetická agentura Vysočiny z Jihlavy, její zástupce, pan Bouda, dorazí 18. prosince 2018 na Valnou hromadu a poskytne další informace ohledně společné žádosti a zodpoví dotazy, které mohou již v tuto chvíli obce posílat do CSS.

CSS rozešle další informační email starostům s předběžnou cenou a typem kontejnerů. Paní Benáková popsala, jak bude společná žádost probíhat. Obce předají CSS do 18. prosince 2018 potvrzený závazný zájem na pořízení kontejnerů.

c) Protipovodňová ochrana - kmitočty

Pan Václav Venhauer přítomné seznámil s tím, že je nutné požádat o prodloužení kmitočtů u Českého telekomunikačního úřadu. Žádost odešle svazek hromadně. Smlouva bude prodloužena o 5 let, roční poplatek je 2700,-. Týká se to jen některých obcí a zmínil, že do května máme ještě 900,- zaplacených.

c) Návrh rozpočtu

Pan Václav Venhauer oznámil zástupcům členských obcí, že představenstvo SVOP připraví návrh rozpočtu pro rok 2019, který zůstane stejný jako v letošním roce. Na Valné hromadě, která se bude konat 18. 12. 2018 v zasedací místnosti MěÚ v Chotěboři, bude Návrh rozpočtu předložen.

d) Centrum společných služeb

Pan Václav Venhauer přítomné informoval, že v pondělí 19. listopadu 2018 proběhla v Chotěboři schůzka s panem Ing. Lukášem Vlčkem ohledně dalšího financování CSS. Setkání se účastnilo devět zástupců členských obcí, předseda a tajemnice svazku. Řešilo se, jaká je situace, a jak bude další činnost CSS probíhat. CSS bude financováno do července 2019. Další dotace na provoz ze SMO ČR již nebudou. Shodli se, že by bylo dobré dál pokračovat a provoz CSS zachovat, ale bude potřeba provoz více zafinancovat. CSS se snaží sehnat finance z Kraje Vysočina, z MAS. Další jednání budou probíhat.

8. Diskuse

Pan Jiří Stehno se zeptal, kdy budou vypsány dotace na kompostéry. Paní Benáková přítomné informovala o tom, že dotace na kompostéry bude vypsána v průběhu roku 2019. Budeme včas informovat.

Pan Václav Venhauer  přítomné seznámil s tím, že SMS ČR odstartovala sérii vzdělávacích kurzů „Škola místních samospráv“, které jsou určené pro zastupitele i pracovníky místních úřadů. Kurzy jsou určeny pro všechny, nejen pro členy SMS ČR.  SMO ČR připravuje něco podobného.

Další diskusi vedli zástupci obcí ke každému bodu zvlášť.

9. Závěr

Pan Václav Venhauer poděkoval panu Ing. Bohumíru Niklovi za uspořádání této Valné hromady ve Ždírci nad Doubravou a poděkoval přítomným za účast na Valné hromadě a jednání v 17.00 hodin ukončil.

 

Ověřila elektronicky: Dagmar Vaňková – starostka obce Jeřišno

Ověřil elektronicky:  Ing. Bohumír Nikl – starosta města Ždírec nad Doubravou

Ve Ždírci nad Doubravou 22. 11. 2018                                                                   Zapsala: Soňa Zvolánková, DiS.

Soubory ke stažení

mapa ČR s vyznačením Podoubraví

Kontakty

Svazek obcí Podoubraví
Centrum společných služeb
Trčků z Lípy 69
583 01 Chotěboř

telefon: 569 641 173
Po - Pá: 8:00 - 15:00
e-mail: info@podoubravi.cz
web: www.podoubravi.cz

facebook

Z webů členských obcí

Centrum společných služeb
Zjistit více K poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.