úvodní obrázek maska průhlednosti úvodního obrázku

Zápis ze zasedání Valné hromady Svazku obcí Podoubraví

12.4.2017, Valná hromada SVOP, Iveta Jechová

Zápis

ze zasedání Valné hromady Svazku obcí Podoubraví, které se uskutečnilo dne 04. 04. 2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Ždírec nad Doubravou

Přítomni:  

Součtem zástupců dle prezenční listiny bylo ověřeno, že na zasedání Valné hromady jsou přítomni zástupci ze 17 členských obcí a zasedání je tedy usnášeníschopné.

Program jednání:      

1)      Schválení programu
2)      Ověřovatelé zápisu
3)      Celorepublikový projekt Obec občanům, Terra Group Investment a.s., partner projektu
4)      Nákupy elektřiny a plynu na Českomoravské komoditní burze Kladno – prezentace, Bc. Radim Dočekal, FIN – servis, a.s.
5)      Kartografické práce firmy Navis Vision spol. s r.o.
6)      Schválení Střednědobého výhledu rozpočtu SVOP 2018 – 2019
7)      Schválení rozpočtových opatření č. 1 a 2/2017
8)      Schvalování příspěvků na oslavy výročí členských obcí SVOP
9)      Společný postup obcí SVOP v oblasti odpadového hospodářství
10)   Informace o nové klíčové aktivitě v rámci projektu CSS
11)   Různé
12)   Diskuse
13)   Závěr

1. Schválení programu
Václav Venhauer zahájil zasedání v 15:00 hodin a seznámil přítomné s navrženým programem. K navrženému programu jednání nebyly vzneseny žádné připomínky, proto navrhl hlasovat o schválení předloženého programu jednání.

Usnesení 1: Valná hromada schvaluje program jednání.
Pro: 17                       Proti: 0           Zdržel: 0

2. Ověřovatelé zápisu
Pan Venhauer navrhl ověřovatele zápisu:
Dagmar Vaňková – starostka obce Jeřišno
Jan Martinec – starosta města Ždírec nad Doubravou

Usnesení 2: Valná hromada schvaluje ověřovatele zápisu.
Pro:  17           Proti: 0                       Zdržel: 0

3. Celorepublikový projekt Obec občanům, Terra Group Investment a.s., partner projektu
Pan předseda přivítal hosty:
-          zástupce firmy Terra Group Investment a.s.
PhDr. Petr Vaverka - vedoucí projektu Obec občanům
Ing. Vladislav Nechvátal - bývalý starosta města Třešť a lobista projektu
Miroslava Šildbergerová - koordinátor projektu Obec občanům
-          zástupce firmy FIN – servis, a.s., pana Bc. Radima Dočekala,
-          zástupce firmy Navis Vision spol. s r.o., pana BcA. Jiřího Nováčka.

Poté zástupce firmy Terra Group Investment a.s., pan PhDr. Petr Vaverka, představil celorepublikový projekt „Obec občanům“, který pomáhá obcím a občanům vytvářet volné finanční prostředky prostřednictvím snižováním výdajů za zemní plyn a elektřinu.
Po této prezentaci popsal pan starosta Lebeda svoji špatnou zkušenost s firmou Terra Group Investment a.s.. 

4. Nákupy elektřiny a plynu na Českomoravské komoditní burze Kladno
– prezentace, Bc. Radim Dočekal, FIN – servis, a.s.
Pan Bc. Radim Dočekal z firmy FIN -servis, a.s. předvedl prezentaci o nákupech elektřiny a plynu na Českomoravské komoditní burze Kladno s ilustrací na příkladu města Chotěboř a mikroregionu Hlinecko.

5. Letecké snímkování firmy Navis Vision spol. s r.o.
Pan BcA. Jiří Nováček, zástupce firmy Navis Vision spol. s r.o. představil produkty firmy – jednalo se o výstupy z leteckého snímkování jako jsou almanachy, pohlednice, propagační brožury, informační tabule a další propagační materiály pro obce.

Tajemníkovi Svazku byl stanoven úkol rozeslat kontakt na pana Jiřího Nováčka zástupcům obcí pro možné sjednání osobní schůzky.
Pan starosta Martinec zmínil, že máme zde v území firmu, která se také zabývá podobnou činností a že s ní má dobré zkušenosti – jedná se o GDO studio paní Gabriely Doleželové DiS. ze Slavětína.

6. Schválení Střednědobého výhledu rozpočtu SVOP 2018 – 2019
Předseda Svazku představil členům Valné hromady Střednědobý výhled rozpočtu Svazku obcí Podoubraví na období 2018 – 2019 a popsal a vysvětlil jednotlivé položky tohoto výhledu. Následně bylo navrženo a schváleno usnesení.

Usnesení 3: Valná hromada schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu Svazku obcí Podoubraví na období 2018 - 2019.
Pro:     17        Proti: 0           Zdržel: 0

7. Schválení rozpočtových opatření č. 1 a 2/2017
Předseda Svazku představil členům Valné hromady rozpočtová opatření, která se týkají převodu finančních prostředků z rezervy na zákonné pojištění a ponížení příjmů a rezervy ve výdajích (úprava příspěvku na počet obyvatel - dle skutečnosti). Poté navrhnul tato rozpočtová opatření schválit.

Usnesení 4: Valná hromada schvaluje rozpočtová opatření č. 1 a 2/2017.
Pro:     17        Proti: 0           Zdržel: 0

8. Schvalování příspěvků na oslavy výročí členských obcí SVOP
V rámci tohoto bodu bylo diskutováno o žádosti obce Rušinov o finanční příspěvek na oslavu 620. výročí založení obce a o žádosti obce Víska o poskytnutí peněžitého sponzorského daru na zajištění významné akce v obci. Proběhla diskuze o tom, zda Svazek bude tyto akce finančně podporovat.

Výsledkem bylo navržení a následné schválení následujících usnesení.

Usnesení 5: Valná hromada neschvaluje poskytování finančních prostředků na kulturní a sportovní akce, které nejsou pod záštitou SVOP.
Pro:     16        Proti: 0           Zdržel: 1

Usnesení 6: Valná hromada neschvaluje poskytování finančních prostředků na oslavy výročí členských obcí SVOP.
Pro:     15        Proti: 0           Zdržel: 2

9. Společný postup obcí v oblasti odpadového hospodářství
Pan předseda seznámil přítomné s tím, že v CSS byl připraven přehled odpadů včetně množství za jednotlivé obce za rok 2015, který bude sloužit pro potřeby vyjednávání se svozovými společnostmi. Seznámil přítomné s výsledky již proběhlých jednání v oblasti odpadového hospodářství, která proběhla s členy Představenstva Svazku obcí Přibyslavska ohledně možností svážet odpad na skládku a sběrný dvůr Ronov nad Sázavou a dále o možnostech svozu odpadu z našeho regionu na skládku odpadů Hlinsko – Srní, která se v současné době rozšiřuje a buduje se zde třídící linka na plasty. Dále pan předseda uvedl, že o odpadovém hospodářství se budou vést i další jednání, plánuje se jednání se zástupci města Chotěboř a Technické a lesní správy Chotěboř s.r.o. o možnostech ukládat odpad na skládku Lapíkov. Pan předseda uvedl, že dalším krokem vyjednávání bude poptávka cen za ukládání odpadu na skládky Ronov nad Sázavou a Lapíkov, a to do roku 2024. Dále seznámil starosty členských obcí s tím, že tajemník Svazku rozešle obcím dotazníky, které připravil Svazek obcí Přibyslavska (skládka Ronov nad Sázavou). Je na každé obci, zda dotazník vyplní a zašle.

10. Informace o nové klíčové aktivitě v rámci projektu CSS
Pan předseda spolu s tajemníkem seznámili přítomné s novinkami v souvislosti s realizací projektu Centra společných služeb. Novou klíčovou aktivitou v rámci projektu CSS, kterou SMO ČR v současné době rozjíždí a do které se Svazek obcí Podoubraví může také zapojit, je příprava veřejných zakázek pro členské obce. SMO ČR nabízí příspěvek na 0,6 úvazku pro pozici Specialista na veřejné zakázky do výše 19 800,-Kč superhrubé mzdy, pozice musí být obsazena do 30.6.2017 a příspěvek na jeho mzdu bude poskytován do 30.6.2019. Tajemník Svazku, paní Dita Benáková doplnila, že osoby na této pozici absolvují v rámci projektu intenzivní vzdělávání formou čtyřdenního školení, e-learningu, tematických školení k veřejným zakázkám a jedno či dvoudenní stáže u zkušeného zadavatele a následného setkání absolventů stáží k vzájemnému předání zkušeností. Dita Benáková dále představila kalkulaci nákladů, která je spojena s touto novou klíčovou aktivitou. Poté proběhal diskuze, ze které vyplynul souhlas starostů s realizací této klíčové aktivity. Pan starosta Martinec navrhnul, že náklady, které s tím budou spojeny a které budou nad rámec současné kalkulace výše mimořádných členských příspěvků, lze hradit z rezervy rozpočtu Svazku a ostatní přítomní s jeho návrhem souhlasili.

Dále paní Benáková oznámila, že v CSS dojde k personální změně. Kolegyně na pozici Specialista pro rozvoj mikroregionu, Iveta Jechová, odchází 9.5.2017 na mateřskou dovolenou. Místo ní nastupuje paní Helena Hrubá.

Dále paní Benáková informovala přítomné, že vzhledem k tomu, že SMO ČR kontroluje počet stažení zpravodaje na stránkách Svazku, je nutné, aby docházelo k jeho stahování přímo ze stránek SVOP. Z tohoto důvodu bude starostům rozesílán odkaz, na kterém bude možné zpravodaj stáhnout. Také požádala starosty o pomoc při šíření Podoubravského zpravodaje.

Na závěr tohoto bodu došlo ke schválení následujícího usnesení.

Usnesení 7:
Valná hromada schvaluje DODATEK Č. 1 ke Smlouvě o vzájemné spolupráci při realizaci projektu „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“ (Registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017).
Pro:     17        Proti: 0           Zdržel: 0

11. Různé
V rámci tohoto bodu se diskutovalo například o tom, co bude v odpadovém hospodářství dál po roce 2024, kdy bude zakázáno skládkování vybraných odpadů. Pan předseda uvedl, že řešení vidí ve svozu odpadu do spaloven, pro nás připadají v úvahu spalovny v Brně, Prachovicích a v Hlinsku. Tak pro informaci uvedl, že Pardubice chtějí koupit zpět spalovnu v Rybitví.

12. Diskuze
V rámci tohoto bodu se vedla diskuze k prezentacím. Pan starosta Martinec sdělil přítomným v souvislosti s nákupem energií svoje dobré zkušenosti s panem Taláckem z Chotěboře, k němu se přidala také paní starostka Vaňková a pan starosta Lebeda. Dále pan starosta Martinec uvedl, že si myslí, že pro obce by bylo výhodné přidat se v rámci nákupů energií na Českomoravské komoditní burze Kladno k Chotěboři a případně přispět nějakou alikvotní částkou na úhradu nákladů, které jsou s tímto obchodem spojeny.

Pan předseda zadal úkol paní tajemnici zkontaktovat se s panem Taláckem a zjistit informace o možné spolupráci v oblasti společných nákupů energií a dále zjistit na MěÚ v Chotěboři, zda by byla pro členské obce možnost vstoupit do energetické soutěže spolu s městem Chotěboř.

13. Závěr
Předseda poděkoval přítomným za účast na Valné hromadě SVOP.  

Přílohy zápisu:
1) Střednědobý výhled rozpočtu SVOP na období 2018 – 2019
2) Schválená rozpočtová opatření rozpočtu č. 1 a 2 na rok 2017

Soubory ke stažení

mapa ČR s vyznačením Podoubraví

Kontakty

Svazek obcí Podoubraví
Centrum společných služeb
Trčků z Lípy 69
583 01 Chotěboř

telefon: 569 641 173
Po - Pá: 8:00 - 15:00
e-mail: info@podoubravi.cz
web: www.podoubravi.cz

facebook

Novinky svazku

Konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky

1.2.2024, Jiná sdělení
Mateřská škola Sedletín - Veselá, se sídlem Sedletín č.p. 80

Emma Srncová - obrazy a litografie

výstava v podkroví knihovny v Chotěboři 1. 3. - 12. 4. 2024

Z webů členských obcí

Centrum společných služeb
Zjistit více K poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.