úvodní obrázek maska průhlednosti úvodního obrázku

Zápis ze zasedání Valné hromady Svazku obcí Podoubraví_20.6.2017

23.6.2017, Valná hromada SVOP, Dita Benáková

Zápis 

ze zasedání Valné hromady Svazku obcí Podoubraví spojené se Setkáním starostů v rámci realizovaného projektu Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce – Centra společných služeb, které se uskutečnilo dne 20. 06. 2017 od 15:00 hodin v Libici nad Doubravou na Pilnově statku

Přítomni:     

Součtem zástupců dle prezenční listiny bylo ověřeno, že na zasedání Valné hromady jsou přítomni zástupci 14 obcí, tj. 52 % z celkového počtu členských obcí Svazku obcí Podoubraví a setkání je tedy usnášeníschopné.

Program jednání:           

1)      Schválení programu
2)      Ověřovatelé zápisu
3)      Prezentace o možnostech sponzorování akcí obcí – Mgr. Michal Pořádek (FINFIN, člen skupiny DRFG)
4)      Prezentace o možnostech nákupů energií – Ing. Jan Talácko
5)      Schválení Závěrečného účtu Svazku obcí Podoubraví k 31.12.2016
6)      Schválení hospodářského výsledku SVOP za rok 2016 a účetní závěrky k 31.12.2016
7)      Projednání Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí Podoubraví za rok 2016
8)      Projednání žádosti o přezkum hospodaření DSO na rok 2017
9)      Žádost obce Sobíňov o příspěvek na zakoupení pohárů pro „Podoubravský víceboj“, který proběhne v Sobíňově dne              2.9.2017 od 13:00 hodin
10)    Vznik členství obce Vepříkov ve Svazku obcí Podoubraví
11)    Zpráva o činnosti CSS - ověření spokojenosti se službami CSS, analýza přínosů CSS, nová klíčová aktivita v rámci                projektu – veřejné zakázky,
12)   Plány rozvoje sportu – distribuce obcím
13)   Skládací mapa Podoubraví
14)   Různé
15)   Závěr

1. Schválení programu

Václav Venhauer  zahájil jednání v 15:00 hod. a uvítal hosta Petra Bártu, starostu obce Vepříkov. Přítomné seznámil s navrženým programem. K navrženému programu jednání nebyly vzneseny žádné připomínky, proto navrhl hlasovat o schválení předloženého programu jednání.

Usnesení: 8
Valná hromada schvaluje program jednání.
Pro:  14                Proti: 0                                Zdržel: 0

2. Ověřovatelé zápisu

P. Venhauer navrhl ověřovatele zápisu:
Dagmar Vaňková – starostka obce Jeřišno
Jan Martinec – starosta města Ždírec nad Doubravou

Usnesení: 9
Valná hromada schvaluje ověřovatele zápisu.
Pro:  14                Proti: 0                                Zdržel: 0

3. Prezentace o možnostech sponzorování akcí obcí – Mgr. Michal Pořádek (FINFIN, člen skupiny DRFG)

P. Venhauer uvedl p. Mgr. Michala Pořádka ze společnosti FINFIN, který představil možnosti investování obcí do fondu, který investuje do komerčních nemovitostí. V případě zájmu obcí o jeho služby, se mohou obce obrátit na CSS, které jim poskytne kontakt.

4. Prezentace o možnostech nákupů energií – Ing. Jan Talácko

P. Venhauer předal slovo p. Ing. Janu Taláckovi, který prezentoval nabídku  možnosti nákupů energií prostřednictvím aukce. Nabídl své služby i v oblasti poradenství s nákupem energií. Paní Vaňková zmínila dobrou praxi s p. Taláckem a také to, že jeho služby využívá nejen obec, ale i občané. P. Martinec kvitoval solidnost p. Talácka a rovněž dobrou spolupráci. V případě zájmu o jeho služby, se mohou obce obrátit na CSS, které jim poskytne kontakt.

Pí. Benáková uvedla obce Jitkov, Krucemburk, Sloupno a Víska, které využily nabídku města Chotěboř, jako centralizovaného zadavatele, a připojily se při nákupu energií na Českomoravské komoditní burze Kladno k ní. Tuto záležitost vyřizuje p. Dočekal, kontakt rovněž v CSS.

5. Schválení Závěrečného účtu Svazku obcí Podoubraví k 31. 12. 2016

P. Venhauer navrhl hlasovat o schválení Závěrečného účtu Svazku obcí Podoubraví.

Usnesení: 10
Valná hromada schvaluje Závěrečný účet Svazku obcí Podoubraví k 31. 12. 2016.
Pro:  14                Proti: 0                                Zdržel: 0

6. Schválení hospodářského výsledku SVOP za rok 2016 a účetní závěrky k 31. 12. 2016

P. Venhauer navrhl hlasovat o schválení hospodářského výsledku SVOP za rok 2016 a účetní závěrky k 31. 12. 2016.

Usnesení: 11
Valná hromada schvaluje hospodářský výsledek SVOP za rok 2016 a účetní závěrku k 31. 12.2016.
Pro:  14                Proti: 0                                Zdržel: 0

7. Projednání Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí Podoubraví za rok 2016

P. Venhauer podal informace o výsledku přezkoumání hospodaření DSO a navrhl hlasovat o vzetí na vědomí Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí Podoubraví za rok 2016.

Usnesení: 12
Valná hromada bere na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí Podoubraví za rok 2016 a neukládá žádná nápravná opatření.
Pro: 14                 Proti: 0                                Zdržel: 0

8. Projednání žádosti o přezkoumání hospodaření DSO na rok 2017

P. Vehauer informoval o podání žádosti o přezkoumání hospodaření DSO na rok 2017 na odbor kontroly KÚ Kraje Vysočina.

9. Žádost obce Sobíňov o příspěvek na zakoupení pohárů pro „Podoubravský víceboj“, který proběhne v Sobíňově dne 2.9.2017 od 13:00 hodin

P. Venhauer informoval o žádosti obce Sobíňov o příspěvek na zakoupení pohárů pro Podoubravský víceboj. Představenstvo SVOP doporučilo Valné hromadě schválit tuto žádost. P. Venhauer navrhl hlasovat o schválení žádosti obce Sobíňov o příspěvek na zakoupení pohárů pro „Podoubravský víceboj“. Příspěvek SVOP bude činit max. 2000,- Kč. Při této příležitosti pí. Benáková požádala představitele obcí o součinnost při hledání banneru Podoubraví.

Usnesení: 13
Valná hromada schvaluje žádost obce Sobíňov o příspěvek na zakoupení pohárů pro „Podoubravský víceboj“.
Pro:  14                Proti: 0                                Zdržel: 0

10. Vznik členství obce Vepříkov ve Svazku obcí Podoubraví

P. Venhauer oznámil žádost obce Vepříkov o členství ve Svazku obcí Podoubraví. Uvedl, že obec Vepříkov zaplatí vstupní členský příspěvek 1 000 Kč a dále pravidelný roční členský příspěvek za rok 2017 tak, jak je to ve stanovách. Dále navrhnul, aby nový člen zaplatil mimořádný členský příspěvek vztahující se k projektu CSS až v roce 2018 a to ve výši 7 000 Kč dle schválené koncepce projektu CSS. Na závěr navrhl hlasovat.

Usnesení: 14

Valná hromada schvaluje žádost o členství obce Vepříkov ve Svazku obcí Podoubraví.
Pro: 14                 Proti: 0                                Zdržel: 0

11. Zpráva o činnosti CSS - ověření spokojenosti se službami CSS, analýza přínosů CSS, nová klíčová aktivita v rámci projektu – veřejné zakázky,

Pí. Benáková informovala zástupce obcí o úspěšně ukončených společných aktivitách CSS (Modernizace webu Podoubraví, Endokrinologická ambulance, Venkovské prodejny, Spisová služba, RUD). Současně zmínila i probíhající aktivity jako jsou Plány rozvoje sportu, Odpadové hospodářství, Propagace – mapka mikroregionu Podoubraví, Nákupy energií, EET. Informovala o tom, že do budoucna se v rámci společných postupů bude CSS zabývat novým evropským Nařízením o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, které má být účinné od 25. 5. 2018, GDPR - General Data Protection Regulation. Kromě společných akcí zmínila celou řadu aktivit pro jednotlivé členské obce.

Pí.  Benáková představila výstupy analýzy přínosů CSS, jejímž účelem bylo doložit výhodnost zajišťování agendy rozvojové aktivity obcí prostřednictvím CSS. Analýza byla zpracována za období červenec 2016 – únor 2017. Pro zpracování analýzy byla vybrána aktivita, která reaguje na vzniklou povinnost obcí zpracovat tzv. Plán rozvoje sportu obce.  Zhodnotila přínos této aktivity, jako je včasně podaná informace o novele zákona a s ní spojené povinnosti pro obce (eliminace rizika nedodržení zákona), snížení administrativní zátěže obcí, úspora času, poskytnutá jasná metodická podpora při řešení daného problému, úspora financí členských obcí Svazku obcí Podoubraví.

V této souvislosti pí. Benáková obce požádala o zpětnou vazbu a byly rozdány dotazníky k ověření spokojenosti starostů.

P. Venhauer si vzal slovo vyjádřil potřebu přenášet informace od zástupců obcí, kteří působí v komisích Kraje Vysočina směrem do CSS, aby se v případě problému, který nastal např. s grantovým programem  Venkovské prodejny 2017, daly učinit patřičné kroky ku prospěchu obcí.

Pí. Benáková podala informaci, že CSS rozšiřuje nabídku služeb o veřejné zakázky. V převážné většině se bude jednat zejména o zakázky malého rozsahu. Za tímto účelem absolvovaly pracovnice CSS v květnu čtyřdenní intenzivní kurz. P. Venhauer řekl, že by bylo dobré veřejné zakázky poskytovat za úplatu, zmínil adekvátní důvody např. zvýšení nájmu za kancelář CSS. Paní Benáková podrobně představila ceník služeb tak, jak ho schválilo Představenstvo SVOP. Ceník je přílohou tohoto zápisu.

12. Plány rozvoje sportu – distribuce obcím

Pí. Benáková informovala zástupce obcí o zpracovaných plánech rozvoje sportu v obci. Vzhledem k tomu, že MŠMT vydalo metodiku ke zpracování až nyní, budou plány rozvoje sportu ještě upraveny. Jedná se o doplnění počtů členů jednotlivých sportovních organizací a pořádání tradičních sportovních akcí. Jednotlivé obce budou vyzvány k poskytnutí těchto informací.

13. Skládací mapa Podoubraví

Pí. Benáková informovala o tom, že je zpracován návrh mapky. Konečná verze bude k vyzvednutí na konci června.  

14. Různé

a) P. Venhauer informovala o výměně kanceláře CSS, kdy byla získána větší kancelář. Město Chotěboř navrhlo zvýšit nájemné, v současné době se platí 1 500 Kč/měsíc, od 1.7.2017 by se mělo platit 2 000 Kč/měsíc. Navrhl hlasovat o schválení navýšení nájmu.

Usnesení: 15
Valná hromada schvaluje navýšení nájmu za kancelář CSS na 2.000,- Kč měsíčně.
Pro: 14                 Proti: 0                                Zdržel: 0

b) P. Venhauer informoval o žádosti Junior DDM – SVČ Chotěboř o finanční podporu akce Chotěbořské divadlení aneb 20 dkg Junioru. Vzhledem k tomu že na Valné hromadě konané dne 4. 4. 2017 bylo schváleno usnesení č. 8 o neposkytování finančních prostředků na kulturní a sportovní akce, které nejsou pod záštitou SVOP, byla žádost zamítnuta.

c) P. Venhauer informoval odeslány poptávky po ceně za skládkování komunálního odpadu pro SVOP na období do roku 2025. Poptávky byly odeslány na Technickou a lesní správu Chotěboř s.r.o. (skládka Lapíkov) a na skládku Ronov nad Sázavou. Nabídky doposud nepřišly. Dále uvedl, že by bylo dobré sjednat schůzku za mikroregion s představiteli AVE a projednat současnou situaci a možnosti odpadového hospodářství.

15. Diskuze

Diskuze byla vedena v rámci každého bodu.

16. Závěr

Předseda poděkoval přítomným za účast na Valné hromadě a jednání v 17.00 hod  ukončil.

Ověřila elektronicky: Dagmar Vaňková – starostka obce Jeřišno

Ověřil elektronicky: Jan Martinec – starosta Ždírce nad Doubravou

V Libici nad Doubravou dne 20. 6. 2017

Zapsala: Gabriela Čapková

Soubory ke stažení

Zápis ze zasedání Valné hromady Svazku obcí Podoubraví

mapa ČR s vyznačením Podoubraví

Kontakty

Svazek obcí Podoubraví
Centrum společných služeb
Trčků z Lípy 69
583 01 Chotěboř

telefon: 569 641 173
Po - Pá: 8:00 - 15:00
e-mail: info@podoubravi.cz
web: www.podoubravi.cz

facebook

Z webů členských obcí

Centrum společných služeb
Zjistit více K poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.