úvodní obrázek maska průhlednosti úvodního obrázku

Zápis ze zasedání Valné hromady SVOP

6.1.2017, Valná hromada SVOP, Iveta Jechová

Program jednání:           

 1. Schválení programu
 2. Ověřovatelé zápisu
 3. Schválení rozpočtových opatření 1. -7. za rok 2016
 4. Schválení rozpočtu SVOP pro rok 2017
 5. Zplnomocnění Představenstva ke schvalování rozpočtových opatření
 6. Spisová služba
 7. Podpora venkovských prodejen
 8. Propagace SVOP v Cykloturistickém průvodci Pardubický kraj a Vysočina
 9. Zhodnocení činnosti CSS za období 27. 9. – 19. 12. 2016
 10. Plán rozvoje sportu v obci
 11. Nové informace k projektu CSS – Iva Červinková (expert na komunikaci s DSO v rámci projektu CSS)
 12. Různé
 13. Diskuse
 14. Závěr

1. Schválení programu

Václav Venhauer  zahájil jednání v 15:00 hodin a přivítal hosty: starostu města Chotěboř Ing. Tomáše Škaryda, tajemníka MěÚ Chotěboř Ing. Milana Linharta, zástupce SMO pí. Ivanu Červinkovu, expertku pro komunikaci s DSO a ostatní starosty z ORP Chotěboř. Přítomné seznámil s navrženým programem. K navrženému programu jednání nebyly vzneseny žádné připomínky, proto navrhl hlasovat o schválení předloženého programu jednání.

Usnesení 1: Valná hromada schvaluje program jednání.

Pro: 18                 Proti: 0                                Zdržel: 0

2. Ověřovatelé zápisu

P. Venhauer navrhl ověřovatele zápisu:

Dagmar Vaňková – starostka obce Jeřišno

Jan Martinec – starosta města Ždírec nad Doubravou

Usnesení 2: Valná hromada schvaluje ověřovatele zápisu.

Pro:  18                Proti: 0                                Zdržel: 0

3. Schválení rozpočtových opatření 1. -7. za rok 2016

V roce 2016 byla provedena rozpočtová opatření týkající se především vzniku centra společných služeb. Pan Venhauer navrhl schválit tato rozpočtová opatření.

Usnesení 3: Valná hromada schvaluje rozpočtová opatření 1. – 7. za rok 2016.

Pro:  18                Proti: 0                                Zdržel: 0

4. Schválení rozpočtu SVOP pro rok 2017

Členským obcím byl rozeslán k připomínkování návrh rozpočtu sestavený a schválený představenstvem. Pan Venhauer navrhl tento rozpočet schválit.

Usnesení 4: Valná hromada schvaluje rozpočet na rok 2017.

Pro:  18                Proti: 0                                Zdržel: 0

5. Zplnomocnění Představenstva ke schvalování rozpočtových opatření

Pan Venhauer zmínil, že při provedené kontrole z Kraje bylo Svazku vytčeno, že nedodržuje stanovy tím, že Představenstvo schvaluje rozpočtové změny a nemá k tomu pověření Valné hromady. Na základě tohoto upozornění a na základě platných stanov navrhl schválit pověření pro Představenstvo. 

Usnesení 5: Valná hromada pověřuje Představenstvo Svazku obcí Podoubraví  schvalováním a prováděním rozpočtových změn dle zákona 128/2000 Sb., a to každý měsíc před odesláním uzávěrky, rozpočtové změny budou následně předloženy Valné hromadě.

Pro:  18                Proti: 0                                Zdržel: 0

6. Spisová služba

Pan Venhauer podal informace o jednání s firmou Asseco Solutions a.s. a o výsledku jednání o převodu spisové služby z města Chotěboř k této firmě. Asseco Solutions a.s. připravila 3 varianty smluv podle doby platnosti a současně ceny pro jednotlivé obce podle objemu dat. Pan Béna se zeptal, zda si každá obec bude zajišťovat smlouvu sama. Bylo odpovězeno, že ano s tím, že komunikaci s firmou Asseco Solutions může zprostředkovat CSS. Dále pan Béna uvedl, že ověřovali skutečnost, zda je každá obec povinna vést spisovou službu v elektronické podobě. Bylo jim řečeno, že malé obce od určitého počtu obyvatel spisovou službu v elektronické podobě vést nemusí.

Vzhledem k nejasnosti k této povinnosti obcí bude tato skutečnost prověřena prostřednictvím CSS a obratem bude informace obcím předána.

V průběhu projednávání tohoto bodu dorazil pan starosta Václav Hrubý z Borku, pan starosta Kubát z Jitkova a pan Čapek z Vísky, počet přítomných je 21.

7. Podpora venkovských prodejen

Pan Venhauer informoval o postupu vyjednávání s Krajem o možnostech zařazení dotačního titulu na podporu venkovských prodejen do rozpočtu Kraje. V rámci vyjednávání byly rozeslány dopisy se žádostí všem zastupitelům Kraje. Následně Kraj rozeslal všem obcím na Vysočině dotazníky k podpoře venkovských prodejen, které jej měly poslat do 15. 12. 2016 vyplněný zpět. Na základě výsledku dotazníkového šetření Kraj zváží případné vyhlášení vhodného dotačního titulu. Pan Venhauer dále uvedl, že dle sdělení p. Vichra z Kraje bude koncepce dotačních titulů známa po Novém roce. Hejtman Kraje není ale nakloněn této podpoře.

Pan Škaryd zmínil, že je nutné vytvořit legislativní pravidla nebo jiné zásady k poskytování této dotace, aby byla přesně vymezena pravidla. Dále vyjádřil názor, že když doposud byla poskytována dotace na prodejny regionálních produktů, tak by měla být vůle poskytovat dotaci i na podporu venkovských prodejen.

Vzhledem k tomu, že ke konci roku ukončí své služby současní dva provozovatelé pojízdných prodejen (p. Mrkvička a p. Krátký), stává se situace ještě složitější.

Pan Pešek je rád, že byla zahájena tato iniciativa s Krajem, obec Rušinov investuje do své prodejny pravidelně a byl by rád, kdyby do rozpočtu obce přibyla jakákoliv částka na provoz prodejny.

Pan Janovský zmínil, že v letošním roce byly zavřeny prodejny v místních částech Chotěboře Počátky a Klouzovy.

Pan Kubát řekl, že obec Jitkov provozuje prodejnu, která je sice ztrátová, ale pokud si chce obec zachovat občany, musí pro to něco obětovat.

8. Propagace SVOP v Cykloturistickém průvodci pro Pardubický kraj a Vysočina

V rámci propagace Svazku byla využita nabídka společnosti BEKR na uveřejnění informací o našem mikroregionu v Cykloturistickém průvodci pro Pardubický kraj a Vysočinu. Způsob propagace a cena za služby byla rozeslána předem k odsouhlasení všem členským obcím. Všem přítomným byl na Valné hromadě průvodce předán a byla podána informace, že v případě zájmu si mohou další kusy toho průvodce dokoupit. Objednávky mohou směřovat přes CSS. Součástí dodávky průvodce je i mobilní aplikace. Do této aplikace se po Novém roce budou zadávat informace o jednotlivých obcích. Návrh obsahu textu bude jednotlivým obcím rozeslán k připomínkování a případnému doplnění.

Pan Venhauer informoval o spuštění nových webových stránek a o knize s názvem Podoubraví, která v současné době vyšla. Kniha obsahuje pohlednice obcí Podoubraví z dob minulých i současných.

9. Zhodnocení činnosti CSS za období 27. 9. – 19. 12. 2016

Paní Benáková zhodnotila činnost CSS za období 27. 9. – 19. 12. 2016. Podrobně informovala představitele obcí o všech aktivitách uskutečněných v tomto období. Přehled těchto aktivit je v příloze zápisu. Poděkovala panu Venhauerovi za práci a čas věnovaný Svazku, především pak za aktivity vykonávané v rámci společných postupů.

Pan Venhauer zmínil výročí 15 let fungování Svazku a poděkoval pracovníkům CSS za odvedenou práci a informoval přítomné o tom, že CSS zpracovalo dvě žádosti o dotaci vč. studie proveditelnosti do IROP, za které bude fakturováno a Svazek tak bude mít příjem.

Pan Škaryd poděkoval pracovníkům CSS a vyjádřil přání, aby všechny obce v území ORP Chotěboř byly zapojeny do projektu CSS.

10. Plán rozvoje sportu v obci

Paní Čapková informovala zástupce obcí o povinnosti zpracování plánu rozvoje sportu v obci s účinností od 1. 1. 2017 a představila návrh osnovy plánu. V případě zájmu mohou být plány zpracovány v CSS. Návrh plánu rozvoje sportu v obci byl přítomným předán. Na zpracování jednotlivých plánů začne CSS pracovat od 2.Q 2017.

11. Novinky k projektu CSS – Iva Červinková (expert na komunikaci s DSO v rámci projektu CSS)

Paní Červinková informovala o proběhlém výběrovém řízení na advokátní kancelář, která byla již vysoutěžena. Svoje služby by měla poskytovat od února 2017 a jednalo by se o složitější právní záležitosti. Dále zmínila, že v rámci projektu by svazky mohly navýšit personální obsazení o 0,6 úvazku. V rámci tohoto úvazku by byly pro obce realizovány veřejné zakázky a nový úvazek by v CSS mohl vzniknout v březnu 2017. Na závěr řekla, že obcím bude prostřednictvím CSS zaslán přehled aktivit, které mohou obce požadovat po CSS.

12. Různé

a) Pan Uttendorfský vyjádřil názor, že je vhodná doba na přesoutěžení firmy na zajištění odpadového hospodářství. Pan Škaryd k tomu uvedl, že případné vysoutěžené firmě by město Chotěboř nabídlo možnost skladování odpadu na Lapíkově.

b) Pan Kohout navrhl zapojení obcí do společné burzy na dodávku energií. Uvedl příklad Komunitní burzu Kladno. Pan Škaryd uvedl, že díky burze město Chotěboř uspořilo za rok 2,5mil Kč.

13. Diskuze

Diskuze byla vedena v rámci každého bodu.

14. Závěr

Předseda poděkoval přítomným za účast na Valné hromadě a jednání v 16:30 ukončil.

 

Ověřila elektronicky: Dagmar Vaňková – starostka obce Jeřišno

Ověřil elektronicky: Jan Martinec – starosta Ždírce nad Doubravou

Soubory ke stažení

mapa ČR s vyznačením Podoubraví

Kontakty

Svazek obcí Podoubraví
Centrum společných služeb
Trčků z Lípy 69
583 01 Chotěboř

telefon: 569 641 173
Po - Pá: 8:00 - 15:00
e-mail: info@podoubravi.cz
web: www.podoubravi.cz

facebook

Z webů členských obcí

Centrum společných služeb
Zjistit více K poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.